fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Śmierć bliskiej osoby

  Życie po śmierci bliskiej osoby

  448 /

  Baza wiedzy /

  Śmierć bliskiej osoby /

  Skąd wziąć pieniądze na życie po śmierci bliskiej osob ...

  Skąd wziąć pieniądze na życie po śmierci bliskiej osoby w wypadku?

  pieniadze po smierci

  Życie po śmierci bliskiej osoby bez wątpienia zmienia się. Z pewnością niezwykle trudno jest poradzić sobie z uczuciami smutku, żalu i opuszczenia i ułożyć od nowa domowe życie, już bez osoby, która od nas odeszła. Zmianie może także ulec także sytuacja rodziny zmarłego, zwłaszcza, gdy był on jej głównym żywicielem.

   

  Warto wiedzieć, że ten, kto stracił bliską osobę w wypadku komunikacyjnym, ma możliwość dochodzenia określonego rodzaju roszczeń odszkodowawczych od zakładu ubezpieczeń pojazdu sprawcy zdarzenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

   

  Życie po śmierci bliskiej osoby – zadośćuczynienie

   

  Przede wszystkim najbliższemu członkowi rodziny po śmierci bliskiego w wypadku przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Jednak to osoba, która ubiega się o takie świadczenie, musi udowodnić, że śmierć bliskiego członka rodziny naruszyła dobro w postaci utraty więzi rodzinnej.

   

  Wspomniana więź rodzinna jest rozumiana jako szczególna więź emocjonalna powstająca pomiędzy członkami rodziny. Analizowana jest ona w kontekście wzajemnych relacji i układu stosunków rodzinnych, wzajemnej bliskości, wspólności osobistej i gospodarczej, zapewniająca członkom rodziny m.in. poczucie stabilności, wzajemne wsparcie obejmujące sferę materialną i niematerialną oraz gwarantująca wzajemną pomoc w wychowaniu dzieci i zapewnienie im możliwości kształcenia. Więcej treści, poruszających tak trudny temat jak życie po śmierci bliskiej osoby w artykule „Od czego zależy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej”.

   

  Zwrot kosztów pogrzebu i odszkodowanie

   

  Warto wiedzieć, że osoba, która pokryła koszty pogrzebu tragicznie zmarłej osoby bliskiej może ubiegać się od zakładu ubezpieczeń zwrotu tych kosztów. Żeby jednak otrzymać świadczenia z tego tytułu, powinna okazać faktury i rachunki za poniesione koszty związane z organizacją pochówku.

   

  Natomiast, jeśli życie po śmierci bliskiej osoby w wypadku oznacza także konieczność radzenia sobie z trudną sytuacją materialną – możesz ubiegać się o stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia warunków bytowych. W niektórych sytuacjach może przysługiwać także renta. Jeśli nie jesteś pewien, czy tak jest w Twoim przypadku – napisz do nas, przeanalizujemy za darmo Twoją sytuację. Mamy wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach i pomożemy Ci w dokładnym sprecyzowaniu roszczeń i dochodzeniu ich.

   

  życie po śmierci bliskiej osoby

   

  Pamiętaj, że odszkodowanie ze względu na pogorszenie sytuacji życiowej jest roszczeniem o charakterze ściśle majątkowym i wypłacane jest w postaci jednorazowego odszkodowania. Przesłanką jego zasądzenia jest wykazanie pogorszenia się sytuacji materialnej przez najbliższych członków rodziny zmarłego.

   

  Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa stosownym odszkodowaniem jest kwota zaspokajająca w istniejących warunkach społecznych i gospodarczych wszystkie wymierne szkody poniesione przez poszkodowanych. Ocena czy pogorszenie takie nastąpiło nie może się odnosić wyłącznie do stanu z dnia śmierci, ale musi uwzględniać hipotetyczną sytuację w jakiej znaleźliby się bliscy zmarłego w przyszłości do sytuacji, w jakiej znaleźli się obecnie w związku ze śmiercią poszkodowanego.

   

  Śmierć bliskiej osoby a renta

   

  Jak już pisałem powyżej, w związku z utratą osoby bliskiej można jeszcze dochodzić roszczeń o zasądzenie renty alimentacyjnej. Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest ten, kto nie ma w ogóle lub nie ma dostatecznych własnych środków utrzymania, które mogłyby zaspokoić jego potrzeby. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby określa się indywidualnie, zależnie od szeregu okoliczności konkretnej sytuacji życiowej i bytowej uprawnionego. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę warunki, w jakich rodzina żyła przed śmiercią osoby zmarłej, która utrzymywała swoich krewnych, i jak bardzo sytuacja materialna rodziny zmieniła się po tym wydarzeniu.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^