fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za śmierć

  Odszkodowanie za śmierć

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć /

  Termin wypłacania odszkodowania za śmierć

  Termin wypłacania odszkodowania za śmierć

  termin wypłacenia odszkodowania

  Artykuł 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowi, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

   

  Niekiedy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazuje się niemożliwe lub znacznie utrudnione w terminie, o którym mowa w przytoczonym wyżej przepisie. W takim przypadku świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności było ono możliwe. Nie może to jednak nastąpić później, niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

   

  Warto również pamiętać, że zgodnie z treścią art. 442 [1] § 1 k.c. przedawnienie co do zasady wynosi 3 lata i jest liczone od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o tym, kto jest zobowiązany do jej naprawienia. Jednakże w sprawach dotyczących wypadków ze skutkiem śmiertelnym roszczenia o naprawienie szkody wynikłe z faktu popełnienia zbrodni lub występku zgodnie z treścią art. 442 [1] § 2 k.c. ulegają przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Taka sytuacja dotyczy jednak zdarzeń, które powstały po 10 sierpnia 1997 r. We wcześniejszym stanie prawnym termin przedawnienia dla tego typu zdarzeń wynosił 10 lat, jednakże wszystkie sprawy nieprzedawnione na dzień wejścia w życie nowelizacji korzystają z wydłużonych terminów przedawnienia.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^